Algemene voorwaarden

Wie kan deelnemen aan een opleiding aangeboden door het opleidingsfonds?

Alle arbeiders die onder PC 100 vallen: het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders. De ingeschreven personen moeten geregistreerd staan als arbeider in het PC 100 in de onderneming. Bij vaststelling van inbreuk hierop, wordt door OpFo100 een vergoeding aangerekend van € 500/opleidingsdag/persoon.

Wie doet de inschrijving?

De inschrijving voor een opleiding of aanvraag voor een in-company opleiding dient te gebeuren door de werkgever.

Wie draagt de kosten?

De kosten van de opleiding worden ten laste genomen door het fonds. De loonkosten blijven ten laste van de werkgever. De opleidingen vinden dus principieel plaats binnen de werktijd van de arbeiders. Indien een bedrijf, om organisatorische redenen één of meerdere arbeiders een opleiding laat volgen buiten werktijd, dan zal OpFo100 de kost van deze opleiding enkel op zich nemen indien de arbeiders de opleidingstijd mogen compenseren binnen hun arbeidstijd.

Algemene informatie open opleidingsaanbod

Iedere onderneming kan meer dan één persoon voor dezelfde opleiding inschrijven. Voor sommige trainingen wordt het aantal cursisten per bedrijf echter beperkt (o.a. om een rijker leerproces mogelijk te maken). Indien dit het geval zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Zijn er niet voldoende beschikbare plaatsen voor het aantal personen die u wenst in te schrijven? Vraag het ons gerust, dan gaan wij voor u na of dit mogelijk is.
De inhoud van de opleidingen kan, naar gelang onze opleidingspartner, soms een beetje variëren.

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Ten laatste één week voor de start van de opleiding ontvangt u van ons een bevestigingsmail met alle nodige informatie. Indien u deze niet ontvangt, gaan wij ervan uit dat u deze zelf opvraagt.
Mocht de opleiding niet voldoende deelnemers tellen om te kunnen plaatsvinden, bieden wij u, in de mate van het mogelijke, passende alternatieven aan.

Voorwaarden opleidingen in eigen bedrijf

Vanaf 6 deelnemers kan een opleiding binnen uw onderneming georganiseerd worden. U mag hiervoor tevens arbeiders van eventuele buurbedrijven toelaten indien deze tot PC 100 behoren. De kosten van de docent en de syllabi neemt OpFo100 voor zijn rekening.
Uw bedrijf dient voor deze in-company opleiding een geschikt opleidingslokaal ter beschikking te stellen.

Bescherming van privacy

De overdracht van persoonsgegevens aan OpFo100 door de werkgever gebeurt op verantwoordelijkheid van deze laatste. De persoonsgegevens worden beschermd door de wet van 8 december 1992 die nauwkeurige verplichtingen oplegt voor de bescherming van deze gegevens. De werkgever moet eerst de schriftelijke toestemming vragen aan de arbeiders wiens persoonlijke gegevens gecommuniceerd worden.

Hoe kunt u uw inschrijving annuleren?

Annulatie bij inschrijving op ons open aanbod:

Annulaties moeten minstens 6 werkdagen vóór het begin van de opleiding, via mail (opleidingen@opfo100.be) gemeld worden. Dit met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s) en de opleiding waarvoor u de inschrijving wilt annuleren.
In geval van latere annulatie of afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging worden er annulatiekosten van € 200 per niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Annulatie van een opleiding in eigen bedrijf:

Annulatie kan kosteloos gebeuren tot ten laatste 2 weken vóór het begin van de opleiding en dit via mail (opleidingen@opfo100.be).
– In geval van latere annulatie wordt een annulatiekost van € 1200/volledige opleidingsdag en € 600 voor een halve opleidingsdag aangerekend.
– Indien er minder dan 6 deelnemers aanwezig zijn op de dag van de opleiding wordt er € 200/opleidingsdag/persoon aangerekend (€ 100 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding.

Veel gestelde vragen

Uw sociaal secretariaat kan u kunnen informeren welke van uw arbeiders onder PC 100 vallen.
Neen, inschrijvingen moeten steeds via de werkgever gebeuren. Het is de werkgever die beslist. Uw verantwoordelijke zal ook de communicatie over de inschrijving ontvangen.
Tijdelijke werknemers zijn tijdens hun periode van tewerkstelling van harte welkom op onze opleidingen.
Deelname van tijdelijke werknemers buiten de periode dat ze bij u onder contract zijn is tot onze spijt niet mogelijk.
Ons aanbod wordt permanent geëvalueerd. Dit zal resulteren in een aanpassing van ons aanbod in functie van de vraag en het beschikbare budget.
Momenteel is er geen financiële tussenkomst voorzien voor het volgen van andere opleidingen.
De cursus Bedrijfseerstehulp leidt tot een brevet dat erkend is door de federale overheid (Codex over het welzijn op het werk en het Koninklijk besluit van 15 december 2010).
Het brevet Bedrijfseerstehulp is één jaar geldig.
De bedrijfseerstehulpverleners van uw onderneming blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum vier uur bijscholing volgen.
Deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een erkend certificaat, dit heeft u nodig bij de aanvraag voor financiële tussenkomsten.
De RSZ-doelgroepvermindering voor mentoren bestaat enkel nog in Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap. Zie: socialsecurity.be
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet wel een mentorpremie voor de begeleiding van leerlingen die een alternerende opleiding volgen. Zie: https://1819.brussels/nl/subsidies/mentorpremie-voor-alternerende-opleiding
In Wallonië kan een tussenkomst per uur worden aangevraagd bij de Forem indien uw bedrijf de vaardigheden van een ervaren werknemer gebruikt om een ​​andere werknemer op te leiden. U ontvangt een vaste interventie van 10 euro per uur. Zie: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation-tutorat.html

Mocht u nog vragen hebben, kan u deze stellen via de contactpagina.