OpFo100 is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). In het Engels wordt gesproken over de “General Data Protection Regulation” (GDPR). Het is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Hieronder vindt u de wijze waarop OpFo100 met persoonsgegevens omgaat in het kader van de uitvoering van zijn taken.

Verzameling van persoonsgegevens

OpFo100 verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven en ingeschreven deelnemers op zijn opleidingen.

  1. Het verkrijgen van deze gegevens kan gebeuren doordat een contactpersoon van een bedrijf via de website van OpFo100 medewerkers inschrijft voor een opleiding. Via het elektronisch inschrijvingsformulier vult de contactpersoon zowel zijn contactgegevens in als deze van de persoon die wordt ingeschreven voor de opleiding. De e-mailadressen die op deze manier verkregen worden, worden gebruikt voor de noodzakelijke communicatie tussen OpFo100 en de betrokkenen. E-mailadressen van contactpersonen van OpFo100 worden opgenomen in een beveiligde databank, zodat zij regelmatig op de hoogte worden gehouden van het gratis opleidingsaanbod en belangrijk sectoraal opleidingsnieuws.
  2. Sommige personen hebben ons telefonisch hun e-mailadres bezorgd om via mail op de hoogte te blijven van ons opleidingsaanbod.
  3. Met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten, zoals vastgelegd in de CAO van 20 oktober 2011 betreffende de oprichting van het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 en de vaststelling van de statuten, heeft OpFo100 de wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens van deelnemers aan de opleidingen op te vragen en deze te verwerken in jaarlijkse rapporten. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden bij de verwerking geanonimiseerd.
  4. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van bovenstaande doeleinden, worden verzameld en bijgehouden conform de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming. De wettelijke bewaartermijnen worden gerespecteerd.

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven

  1. De persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden bij de verwerking geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van de natuurlijke persoon. Uw persoonsgegevens worden dus aan niemand doorgegeven als dusdanig. De geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan de Federale overheidsdienst.
  2. De deelnemergegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening worden doorgegeven aan de opleidingspartners en docenten die de opleidingen verzorgen. Zij engageren zich op hun beurt om veilig en vertrouwelijk om te gaan met de verkregen gegevens.

Uw rechten

  1. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor uw vraag per e-mail naar info@opfo100.be.
  2. U heeft ook “recht op vergetelheid”. Dit betekent dat u kunt vragen om uw gegevens te wissen. OpFo100 zal hierop ingaan voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het realiseren van zijn taken en opdrachten en/of voor zover de gegevens niet dienen bijgehouden te worden om wettelijke redenen, bijvoorbeeld om aan te tonen dat de opleidingen hebben plaatsgevonden.

Beveiliging

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De datagegevens van OpFo100 worden enkel toegankelijk gemaakt voor derden die werken in opdracht van het OpFo100. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Alle rechten voorbehouden, OpFo100, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, België